Linxon wins orders for two turnkey substations in Stockholm, Sweden, that will strengthen the region’s electricity grid

May 16, 2022

The orders, worth around $12 million, are part of a major investment to upgrade the regional network in Stockholm.

Linxon has been awarded orders by Vattenfall Eldistribution to provide two turnkey substations, which will replace old equipment in Gullarängen and Nynäshamn. This modernization is part of Vattenfall’s large-scale “Capacity Stockholm” program, a major investment with the aim of strengthening the electricity grid and upgrading the regional network around the capital of Sweden.

“We are proud to have been awarded these two projects by Vattenfall Eldistribution, one of our most highly valued customers in the Nordic region. These projects are a welcome addition to those that we are already working on in the Stockholm area: Skanstull, Värtan, Hall and Barkarby,” says Ingela Hålling, CEO of Linxon Nordics.

“The award underlines our customer’s confidence in our optimized solutions while providing positive synergies across our projects. It is also very satisfying to be able to contribute to a stable and modernized regional network in Sweden’s largest city,” she adds.

Linxon’s commitments for these two new orders include project management, design, construction and civil engineering, delivery and installation of equipment and, finally, commissioning of the facility. Linxon is building the infrastructure to power the world with carbon free energy. We strive to minimize the carbon impact of our business activities, by continually looking for supply options and methods of working which will significantly reduce carbon emissions – in design, procurement and construction.

As part of this, the existing 70 kilovolt (kV) air-insulated outdoor switchgear will be replaced by gas-insulated indoor switchgear and, at the same time, the voltage will be raised to 130 kV. In Gullarängen, the medium-voltage switchgear as well as a power transformer will also be replaced.

Furthermore, Linxon will construct two modern buildings for the substations. An upgrade like this increases both the operational and delivery reliability of the facilities. The project is expected to be completed in 2024.

About Linxon

Linxon commenced operations on September 1, 2018, undertaking turnkey electrical alternating current substation projects related to renewable and conventional power generation, power transmission and transportation solutions. Substations enable the efficient and reliable transmission and distribution of electricity. Within the substation, switchgear controls and protects the network from power outages and facilitates reliable electricity supply.

We combine SNC-Lavalin’s project management expertise and Hitachi Energy’s industry-leading technological knowledge to create a company dedicated to substations. As one of the leading engineering companies, we help our customers with turnkey solutions in the field of substations for power transmission, renewable energy and transportation. As a single point of contact we combine the accumulated knowhow of key-suppliers and contractors so that customers benefit from efficient solutions, increased industrial productivity and a lower environmental impact. We work to shape energy solutions to empower sustainable connectivity. linxon.com

For more information:

Kristina Holmström Matses
Head of Communications
Mobile: +46 70 608 3017
kristina.holmstrom-matses@linxon.com


Swedish version

Linxon vinner order på två nyckelfärdiga ställverk i Stockholmsområdet – stärker elnätet i regionen

Linxon har tagit hem två order på över 100 miljoner kronor till Vattenfall Eldistribution för att uppgradera ställverk i Stockholmsregionen.

De nya nyckelfärdiga ställverken ska ersätta gammal utrustning i Gullarängen och Nynäshamn i Stockholmsområdet. Projekten kommer att modernisera stationerna och är en del av Vattenfalls projekt ”Kapacitet Stockholm” – ett större program för att förstärka elnätet och en storsatsning för att uppgradera regionnätet i Stockholm.

“Vi är stolta över att ha vunnit dessa två projekt till Vattenfall Eldistribution, en av våra högt uppskattade kunder i Norden. De blir ett tillägg till de projekt i Stockholmsområdet som vi redan arbetar med – Skanstull, Värtan, Hall och Barkarby”, säger Ingela Hålling, vd för Linxon Nordics.

“Det visar på kundens förtroende för våra optimerade lösningar och ger bra synergier i våra projekt. Att dessutom få bidra till ett stabilt och moderniserat regionnät i Sveriges huvudstad är mycket tillfredsställande”.

I Linxon’s leverans kommer de befintliga 70 kV utomhusställverken (AIS) att bytas ut till gasisolerade inomhusställverk (GIS) och samtidigt höjs spänningen till 130 kV. Även mellanspänningsställverket i Gullarängen kommer bytas ut, liksom en krafttransformator. Linxon kommer även att uppföra två moderna byggnader för stationerna. En uppgradering som denna ökar både drift- och leveranssäkerheten i anläggningarna. Projektet beräknas vara avslutat 2024.

Linxons åtagande inkluderar projektledning, design, bygg- och anläggningskonstruktion samt leverans och installation av utrustning och igångkörning av anläggningen. Linxon bygger infrastruktur för att förse världen med hållbar energi. Vi strävar efter att minimera koldioxidpåverkan från vår verksamhet genom att ständigt leta efter leveransalternativ och arbetssätt som avsevärt minskar koldioxidutsläppen – inom design, upphandling och konstruktion.

Linxon påbörjade sin verksamhet i september 1, 2018. Företaget levererar nyckelfärdiga elektriska transformatorstationer för växelspänning (AC) inom segmenten förnybar och konventionell kraftgenerering, krafttransmission och transport. Transformatorstationer möjliggör effektiv och tillförlitlig överföring och kraftdistribution av elektricitet. I stationen finns kontrollsystem som skyddar nätet från strömavbrott och möjliggör tillförlitlig tillgång till el.

Om Linxon

Vi kombinerar SNC-Lavalins expertis inom projektledning med Hitachi Energys industriledande tekniska kunskap, och har skapat ett företag helt ägnat åt transformatorstationer. Som ett av de ledande ingenjörsföretagen hjälper vi våra kunder med nyckelfärdiga lösningar inom områdena krafttransmission, förnybar energi och transport. Som enda kontaktpunkt kombinerar vi den sammanlagda kunskapen hos våra leverantörer så att kunden drar nytta av effektiva lösningar, ökad industriell produktivitet och en lägre miljöpåverkan. Vi arbetar för att skapa energilösningar som möjliggör hållbara elnät. linxon.com

För mer information:

Kristina Holmström Matses
Kommunikationschef
media.enquiries@linxon.com