Milestone reached for the Värtan project, Stockholm

March 17, 2022

In Norra Djurgårdsstaden, a modern transformer station is emerging with the aim of securing Stockholm’s future electricity needs and increasing the capacity of Ellevio’s electricity network. It is a complex project in the heart of the city and today the project has reached a very important milestone whilst completing the framework for the first large building.

 

This building will house the future 110 kV station, which will be put into operation at the beginning of next year. In parallel, work will begin on the adjacent 220 kV station.

After a complicated and extensive work to complete the building’s foundation and base plate, frame erection was started on the prefabricated building. The frame is now in place after an intensive work period.

“The work of completing the entire building continues. The next big step is the assembly of power equipment that will be installed this summer. The 110 kV plant will be the heart of the transformer station to distribute the power further within the Stockholm area “, says Jorge Brischetto, Linxon’s project manager.

“Now we have successfully reached one of the project’s most challenging milestones, namely to erect the building for the new 110 kV switchgear on a very small area, in the middle of the existing station – and completely without operational disruptions. In the next phase, we are building in the new electrical system that will replace and free up the entire southern part of the station”, says Hans Arnesjö, Ellevio’s project manager.

“The frame of the building has now been erected and we are moving on to frame completion in the first stage of the project. This work will take place in the spring and early summer. Linxon then carries out the electric power installation. When the installation is completed, the second stage and the work of expanding the new building to full size will begin. This will take place during the summer of 2023”, says Fredrik Kristofferson, project manager at NCC Building Sweden.

As Stockholm’s population increases, there is a need to strengthen and renew the electricity grid to secure future electricity needs. To realize this, hundreds of projects need to be implemented and upgrading Värtan is an important part of this work.

Phase 1 of the Värtan substation, which includes the 110 kV transformer station, is expected to be ready for final charging in the spring of 2023. Construction work on the station began in the summer of 2021 and the construction time is estimated at approximately 5 years.

 

Värtanstationen is a replacement station being built near Värtahamnen in Norra Djurgårdsstaden in central Stockholm. Ellevio, one of Sweden’s leading electricity network owners, has contracted Linxon for the turnkey transformer station. NCC has been contracted by Linxon to carry out the construction work.

 

The substation will contain cutting-edge technology from Hitachi Energy, mainly in the form of two indoor switchgear that enables the station to be built on a much smaller area, which is crucial when space is limited. Other components include large power transformers and reactors as well as a new control and protection system. The current equipment falls short of the age limit and needs to be replaced at the same time as the new technology enables Ellevio to increase the availability of the station.

 

 

Swedish:

Milstolpe nådd för Värtan-projektet, Stockholm

 

I Norra Djurgårdsstaden växer en modern transformatorstation fram med syftet att säkra Stockholms framtida elbehov och öka kapaciteten i Ellevios elnät. Det är ett komplext projekt i hjärtat av staden och idag har projektet nått en mycket viktig milstolpe i samband med att stommen för den första stora byggnaden färdigställts.

 

Denna byggnad kommer att husera den framtida 110 kV-stationen som ska tas i drift i början av nästa år. Parallellt påbörjas arbetet med den angränsande 220 kV-stationen.

Efter ett komplicerat och omfattande arbete för att färdigställa byggnadens fundament och bottenplatta startades stomresning på den prefabricerande byggnaden den 17:e januari. Stommen är nu efter en intensiv arbetsperiod på plats.

 

”Arbetet med att färdigställa hela byggnaden fortlöper. Nästa stora steg är montaget av kraftutrustning som ska installeras i sommar. 110 kV-anläggningen blir hjärtat av transformatorstationen för att distribuera kraften vidare inom Stockholmsområdet”, säger Jorge Brischetto, Linxon’s projektledare.

”Nu har vi framgångsrikt nått en av projektets mest utmanande milstolpar, nämligen att uppföra byggnaden för nya 110 kV-ställverket på en mycket liten yta, mitt i den befintliga stationen – och helt utan driftstörningar. I nästa fas bygger vi in den nya elanläggningen som kommer att ersätta och frigöra hela södra delen av stationen”, säger Hans Arnesjö, Ellevios projektledare.

”Byggnationens stomme är nu rest och vi går över till stomkomplettering i projektets första etapp. Detta arbete kommer att pågå under våren och tidig sommar. Därefter genomför Linxon elkraftsinstallationen. När installationen är färdigställd påbörjas den andra etappen och arbetet med att bygga ut den nya byggnaden till full storlek. Detta sker under sommaren 2023”,  säger Fredrik Kristofferson, projektchef NCC Building Sverige.

I takt med att Stockholms befolkningsmängd ökar, så finns det ett behov av att stärka och förnya elnätet för att säkra framtida elbehov. För att förverkliga detta behöver hundratals delprojekt genomföras och uppgradering av Värtan är en viktig del i detta arbete.

 

Fas 1 av Värtan-anläggningen som inbegriper 110 kV-transformatorstationen förväntas vara klar för slutlig spänningssättning under våren 2023. Byggarbetet av stationen startade under sommaren 2021 och byggtiden är beräknad till ca 5 år.

 

Värtanstationen är en ersättningsstation som byggs nära Värtahamnen i Norra Djurgårdsstaden i centrala Stockholm. Ellevio, en av Sveriges ledande elnätsägare har kontrakterat Linxon för den nyckelfärdiga transformatorstationen. NCC har kontrakterats av Linxon för att utföra byggarbetet.

 

Värtan kommer att innehålla spjutspetsteknik från Hitachi Energy, främst i form av två inomhusställverk som möjliggör att stationen kan byggas på en betydligt mindre markyta, vilket är avgörande när utrymmet är begränsat. I övrigt ingår bland annat stora krafttransformatorer och reaktorer samt ett nytt kontroll- och skyddssystem. Den nuvarande utrustningen faller för åldersstrecket och behöver bytas ut samtidigt som den nya tekniken möjliggör för Ellevio att öka tillgängligheten i stationen.